Anbi

ANBI. Algemene gegevens

Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Meppel
Telefoonnummer: 06  182 018 07
Kamer van Koophandel: 75766256
RSIN/fiscaal nummer: 002642013
Website: meppel.remonstranten.nl/anbi
E-mail: secretariaat@doremeppel.nl
Bezoekadres: Vledderstraat 20, 7941 LC  Meppel
Postadres: Prins Bernhardsingel 21/14, 7941 EX  Meppel

Beleidsplan

De Remonstrantse gemeente te Meppel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. De Remonstrantse gemeente werkt in federatief verband samen met de Doopsgezinde Gemeente Meppel-Zwartsluis.

De Remonstrantse gemeente te Meppel is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Meppel.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidslan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Het beleidsplan van de Remonstrantse Gemeente Meppel vindt u  hieronder in de bijlage.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

staat van baten en lasten voor gemeenten

 Begroting 2021Rekening 2020Rekening 2019
Baten   
    
Opbrengsten uit bezittingen€ 12.000€ 12.000,=€ 12.000,=
Bijdragen kerkleden€ 10.000€ 13.767,=€ 10.960,=
Subsidies en overige bijdragen van derden€      300€       314,=€   2.100,=
Totaal baten

 

 

 

€ 22.300€ 26.081,=€ 25.060,=

 

 

 

Lasten   
Bestedingen pastorale beroepskrachten€ 30.000€ 28.003,01€ 19.052,30
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk€   4.500€   4.500,–€   4.500,–
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk€   2.500€   2.437.50€   1.560,64
Lasten kerkgebouwen (incl. afschrijving)€   5.000€   5.700,–€   5.440,–
Salarissen (koster, organist e.d.)  (gez. Rekening  zie 2)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente€      700€      786.42€     492,50
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten€ 42.700€  41.426,93€ 31.045,44
    
Resultaat (baten – lasten)             negatief€ 20.400€  15.345,93€  5.985,44